भूगोल सराव चाचणी क्रमांक ७

१] गंगा नदीचा उगम कोठे होतो ?
अ] हिमालयात ब] गंगोत्री क] यमुनोत्री ड] तिबेट पठारावर 

२] यमुना नदीचा उगम कोठे झाला? 
अ] गंगोत्री ब] यमुनोत्री क] तिबेट ड] हिमालय पर्वत 

३] सिंधू नदीचा उगम कोठे झाला? 
अ] गंगोत्री ब] यमुनोत्री क] हिमालय ड] तिबेट मानस सरोवर 

४] सतलज नदीचा उगम कोठे झाला? 
अ] तिबेट मानस सरोवर ब] तिबेट राकस सरोवर क] यमुनोत्री 

५] ब्रम्हपुत्रा नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] गंगोत्री ब] तिबेट राकस सरोवर क] चेमायुंगडंग खोऱ्यात तिबेट 

६] नर्मदा नदीचा उगम कोठे झाला? 
अ] विंध्य पर्वत ब] सातपुडा पर्वत क] अमरकंटक ड] हिमालय 

७] तापी नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] सातपुडा पर्वत ब] हिमालय क] मुलताई ड] महाबळेश्वर

८] गोदावरी नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] त्र्यंबकेश्वर ब] सह्यान्द्री क] पैठण ड] सातपुडा

९] कृष्णा नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] नाथसागर ब] महाबळेश्वर क] त्र्यंबकेश्वर ड] पैठण

१०] कावेरी नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] बेळगाव ब] ब्रम्हगिरी कुर्ग ड] सिहावा ड] महाबळेश्वर

११] महानदीचा उगम कोठे झाला?
अ] सिहावा ब] ब्रम्हगिरी क] महाबळेश्वर ड] ब्रम्हगिरी

१२] साबरमती नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] वडोदरा ब] जयसमुद्र सरोवराजवळ क] अहमदाबाद ड] जुनागड

१३] बियास व ऱावी या नद्यांचा उगम कोठे झाला?
अ] पटना ब] कुलू टेकड्यामध्ये क] तिबेट पठारावर ड] हिमालय

१४] कोसी नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] तिबेट नेपाळ सरहदीजवळ ब] कुलू टेकड्यामध्ये क] हिमालय ड] पटना

१५] घाग्रा नदीचा उगम कोठे झाला?
अ] हिमालय ब] तिबेट क] गंगोत्रीच्या पूर्वेस ड] राकस सरोवराजवळ

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.