मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

MPSC स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक - सन २०१८

MPSC स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक - सन २०१८

१] राज्यसेवा परीक्षा २०१८ - [जाहिरात डिसेंबर २०१७, पूर्व परीक्षा दिनांक ८/४/२०१८, मुख्य परीक्षा दिनांक १८,१९ व २०/८/२०१८].

२] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा ASO/STI/PSI/ संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१८ - [ जाहिरात जानेवारी २०१८, पूर्व परीक्षा दिनांक ६/५/२०१८, मुख्य परीक्षा संयुक्त दिनांक पेपर क्र - १ २६/८/२०१८, (PSI/STI/ASO - अनुक्रमे पेपर क्र - २ २/९/२०१८, ३०/९/२०१८, ६/१०/२०१८]

३] महाराष्ट्र कृषी सेवा २०१८ - [ जाहिरात फेब्रुवारी २०१८, पूर्व परीक्षा दिनांक १३/५/२०१८, मुख्य परीक्षा दिनांक ८/९/२०१८]

४] सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा २०१८ - [ जाहिरात पूर्व परीक्षा दिनांक १३/५/२०१८, मुख्य परीक्षा दिनांक ९/९/२०१८]

५] महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१८ - [ जाहिरात मार्च २०१८, पूर्व परीक्षा दिनांक १०/६/२०१८, मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर क्र १ दिनांक १४/१०/२०१८, लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर क्र २ दिनांक २१/१०/२०१८, दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक क्र २ दिनांक ४/११/२०१८, कर सहायक मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक २ दिनांक २/१२/२०१८]

६] महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१८ - [ जाहिरात एप्रिल २०१८, पूर्व परीक्षा दिनांक ८/७/२०१८] [यांत्रिकी अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा पेपर दिनांक १७/११/२०१८, विद्युत अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा पेपर दिनांक २४/११/२०१८, स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा पेपर दिनांक २५/११/२०१८, विदयुत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा पेपर दिनांक २५/१२/२०१८].

७] महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब प्रशासन शाखा मर्यादित विभागीय स्पर्धा २०१८ - [ जाहिरात मे २०१८, मुख्य परीक्षा ४/८/२०१८]

८] सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१८ - [ जाहिरात मे २०१८, मुख्य परीक्षा दिनांक २५/८/२०१८].

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.