रविवार, ४ सप्टेंबर, २०१६

MPSC - महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट [ अ व ब स्थापत्य ] परीक्षा योजना

MPSC - महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट [ अ व ब स्थापत्य ] परीक्षा योजना 

परीक्षेचे टप्पे - १] पूर्व परीक्षा - १०० गुण २] मुख्य परीक्षा गट अ - ७५० गुण व मुलाखत गट अ १०० गुण ३] मुख्य परीक्षा गट ब ५५० गुण व मुलाखत १०० गुण

पूर्व परीक्षा

* दोन्ही गटासाठी पूर्व परीक्षा सारखीच राहील.

* विषय - स्थापत्य अभियांत्रिकी, गुण व प्रश्नसंख्या - १००, कालावधी २ तास, दर्जा - पदवी, माध्यम - इंग्रजी, प्रशपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी.

पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे राहील.

* Engineering Mathematics - Linear Algebra, Calculus, Differential Equations, Numerical Methods.

* Structural Engineering - Mechanics, Structural Analysis, Concreate Structures, Steel structures.

* Geotechnical Engineering - Soil Mechnics, Foundation Engineering.

* Water Resources Engineering - Fluid Mechanics and Hydraulice, Hydrology, Irrigation.

* Enviormental Engineering - Water Recruirtment, Air Pollution, Muncipal Solid Wastege, Noise Pollution.

* Transportation Engineering - Highway Planning, Traffic Engineering.

* Surveying

* Building Materials and Contruction - Contruction Materials, Building Componants and their Function.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा [ गट अ ] मुख्य परीक्षा योजना 

* परीक्षेचे टप्पे - लेखी परीक्षा ७५० गुण, मुलाखत १०० गुण

* प्रश्नपत्रिका संख्या - चार

* पेपर १ अनिवार्य - विषय - मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन, प्रश्नसंख्या - १५०, गुण - १५०, माध्यम - मराठी, इंग्रजी, मराठी व इंग्रजी, कालावधी - दीड तास, दर्जा - मराठी साठी बारावी तर इंग्रजी व सामान्य अध्ययन यासाठी पदवी राहील, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी राहील.

* पेपर २ अनिवार्य - विषय - स्थापत्य अभियांत्रिकी [ पेपर १ ], गुण २००, माध्यम - इंग्रजी, कालावधी - तीन तास, दर्जा - बी ई सिव्हिल, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - पारंपरिक. 

* पेपर ३ अनिवार्य - विषय - स्थापत्य अभियांत्रिकी [ पेपर २ ], गुण २००, माध्यम - इंग्रजी, कालावधी - तीन तास, दर्जा - बी ई सिव्हिल, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - पारंपरिक.

* पेपर ४ अनिवार्य - विषय - स्थापत्य अभियांत्रिकी [ पेपर ३ ], गुण २००, माध्यम - इंग्रजी, कालावधी - तीन तास, दर्जा - बी ई सिव्हिल, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - पारंपरिक.

अभ्यासक्रम पेपर क्र - १ [ विषय - मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन ]

* मराठी [ ५० गुण ] - सर्व सामान्य शब्दसमूह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.

* इंग्रजी [ ५० गुण ] - Common Vocabulary, Sentence Structure, Use of Idoms and Phrases and their meaning and comprehension of passage.

* सामान्य अध्ययन - भारताचा विशेषता महाराष्ट्राचा इतिहास [ १८५७ ते १९९०], भारतीय अर्थव्यवस्था - भारताची आयात निर्यात, राष्ट्रीय विकासात सरकारी, सहकारी, ग्रामीण, बँकांची भूमिका, शासकीय अर्थव्यवस्था - अर्थसंकल्प, लेखापरीक्षण, इत्यादी, पंचवार्षिक योजना, किंमती वाढविण्याचे कारणे व उपाय, भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राज्यव्यवस्था, जागतिक तसेच भारतातील चालू घडामोडी - राजकीय, औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, खगोलशास्त्रीय, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक इत्यादी.

स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर १ अभ्यासक्रम - Standard - Degree in Civil Engineering, Medium - English, Nature of Paper - Conventional, Marks - 200, Duration - 3 hrs

* Section A [ 40 marks ] - 1] Strenth of Materials 2] Theory of Structures

* Section B [ 40 marks ] - 1] Structural Analysis 2] Steel Structures

* Section C [ 40 marks ] - 1] Design of reinforced concrete structures

* Section D [ 40 marks ] - 1] Concrete Technology 2] Prestressed Concrete

* Section E [ 40 marks ] - 1] Computer aided analysis

स्थापत्यअभियांत्रिकी पेपर 2 अभ्यासक्रम - Standard - Degree in Civil Engineering, Medium - English, Nature of Paper - Conventional, Marks - 200, Duration - 3 hrs

* Section A [ 40 marks ] - 1] Surveying

* Section B [ 40 marks ] - 1] Engeneering Materials 2] Building Planning

* Section C [ 40 marks ] - 1] Building Contrution 2] Estimating, Costing, and Valuation

* Section D [ 40 marks ] - 1] Geo Technical Engineering

* Section E [ 40 marks ] - 1] Contruction Planning and Management

स्थापत्यअभियांत्रिकी पेपर 3 अभ्यासक्रम - Standard - Degree in Civil Engineering, Medium - English, Nature of Paper - Conventional, Marks - 200, Duration - 3 hrs

* Section A [ 40 marks ] - 1] Fluid Mechnics 2] Fluid Machines

* Section B [ 40 marks ] - 1] Engineering Hydrology 2] Irrigation Engineering

* Section C [ 40 marks ] - 1] Highway Engineering

* Section D [ 40 marks ] - 1] Bride Engineering 2] Tunnelling

* Section E [ 40 marks ] - 1] Environmental Engineering 2] Water Supply Engineering 3] Waste Water Engineering and Pollution Control 4] Solid Waste Management

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा [ गट ब ] मुख्य परीक्षा योजना 

* परीक्षेचे टप्पे - लेखी परीक्षा ५५० गुण, मुलाखत ७५ गुण

* प्रश्नपत्रिका संख्या - तीन

* पेपर १ अनिवार्य - विषय - मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन, प्रश्नसंख्या - १५०, गुण - १५०, माध्यम - मराठी, इंग्रजी, मराठी व इंग्रजी, कालावधी - दीड तास, दर्जा - मराठी साठी बारावी तर इंग्रजी व सामान्य अध्ययन यासाठी पदवी राहील, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी राहील.

* पेपर २ अनिवार्य - विषय - स्थापत्य अभियांत्रिकी [ पेपर १ ], प्रश्नसंख्या १००, गुण २००, माध्यम - इंग्रजी, कालावधी - तीन तास, दर्जा - बी ई सिव्हिल, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी  

* पेपर ३ अनिवार्य - विषय - स्थापत्य अभियांत्रिकी [ पेपर २ ], प्रश्नसंख्या १००, गुण २००, माध्यम - इंग्रजी, कालावधी - तीन तास, दर्जा - बी ई सिव्हिल, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम पेपर क्र - १ [ विषय - मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन ]

* मराठी [ ५० गुण ] - सर्व सामान्य शब्दसमूह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.

* इंग्रजी [ ५० गुण ] - Common Vocabulary, Sentence Structure, Use of Idoms and Phrases and their meaning and comprehension of passage.


* सामान्य अध्ययन - भारताचा विशेषता महाराष्ट्राचा इतिहास [ १८५७ ते १९९०], भारतीय अर्थव्यवस्था - भारताची आयात निर्यात, राष्ट्रीय विकासात सरकारी, सहकारी, ग्रामीण, बँकांची भूमिका, शासकीय अर्थव्यवस्था - अर्थसंकल्प, लेखापरीक्षण, इत्यादी, पंचवार्षिक योजना, किंमती वाढविण्याचे कारणे व उपाय, भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राज्यव्यवस्था, जागतिक तसेच भारतातील चालू घडामोडी - राजकीय, औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, खगोलशास्त्रीय, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक इत्यादी.

स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर १ अभ्यासक्रम - Standard - Degree in Civil Engineering, Medium - English, Nature of Paper - Objective, Question - १००,  Marks - 200, Duration - २ hrs

* Building Contructon and Materials

* Strenth of Materials

* Structural Analysis

* Steel Strutural

* Design of reinforced Cement Concrete structure

* Prestressed Concrete

* Contruction Planning and Management

स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर १ अभ्यासक्रम - Standard - Degree in Civil Engineering, Medium - English, Nature of Paper - Objective, Question - १००,  Marks - 200, Duration - २ hrs

* Surveying

* Estimating, Costing and Valuation

* Geo Technical Engineering

* Fluid Mechanics

* Engineering Hydrology

* Irrigation Engineering

* Highway Engineering

* Bridge Engineering

* Environmental Enfineering 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.