मंगळवार, ३० ऑगस्ट, २०१६

MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक - अभ्यासक्रम

MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक - अभ्यासक्रम 

* सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक स्पर्धा परीक्षा खालीलप्रकारे तीन टप्प्यात घेतली जाईल.

* पूर्व परीक्षा - १०० गुण

* मुख्य परीक्षा - ३०० गुण

* मौखिक चाचणी व्यक्तिमत्व [ ५० गूण ]

१] पूर्व परीक्षा - सदर परीक्षा मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यासाठी घेण्यात येतील. या परीक्षेचे गुण अंतिम निवडीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. या परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची, १०० प्रश्नांची, १०० गुणांची, सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता मापन चाचणी यंत्र अभियांत्रिकी व स्वयंचलन अभियांत्रिकी संबंधित चालू घडामोडी संकेतांक या विषयाची, एकच प्रश्नपत्रिका असते. सदर पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचा अन्य तपशील खालीलप्रमाणे असेल.

२] सामान्य अध्ययन व बुद्धिमापन प्रश्नपत्रिका, दर्जा - माध्यमिक शालांत परीक्षेसमान, कालावधी - एक तास, प्रश्नसंख्या ५०+३०+२० = १०० प्रश्न, माध्यम - इंग्रजी व मराठी.

३] यंत्र अभियांत्रिकी व स्वयंचलन अभियांत्रिकी व संबंधित चालू घडामोडी प्रश्नपत्रिका - पदविकेसमान, १०० गुण, माध्यम - मराठी व इंग्रजी.

* सामान्य अध्ययन विषयाचे घटक [ ५० गुण ] - चालू घडामोडी, सामाजिक औद्योगिक सुधारणा, सामान्य विज्ञान, भारताचा सामान्य इतिहास भूगोल, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह.

* बुद्धिमापन चाचणी [ ३० गुण ] - उमेदवार किती अचूकपणे विचार करू शकतो, याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने सदर चाचणीमध्ये प्रश्न विचारण्यात येतील.

* यंत्र अभियांत्रिकी व स्वयंचल अभियांत्रिकी संबंधित चालू घडामोडी [ २० गुण ] - Letest trends and tecnological development in the field of mechanical and automobile engineering.

मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम 

* पूर्व परीक्षेत अहर्ताप्राप्त झालेल्या उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश दिला जाईल. ही मुख्य परीक्षा ३०० गुणांची असेल, तसेच या परीक्षेस वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असेल.

* प्रश्नपत्रिका विषय - यांत्रिक अभियांत्रिकी व स्वयंमचल अभियांत्रिकी, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा त्या त्या विषयाच्या पदवीसमान राहील.

* पेपरचा कालावधी दीड तासाचा राहील, प्रश्न संख्या १५० असून त्याला प्रत्येकी ३०० गुण राहतील, या पेपरचे माध्यम फक्त इंग्रजी राहील.

* मौखिक व व्यक्तिमत्व चाचणी [ ५० गुण ] - मुख्य परीक्षेमध्ये अहर्ताप्राप्त झालेल्या छाती वजन व उंची विषयक मोजमापाच्या विहित अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराची फक्त प्रस्तुत चाचणी घेण्यात येईल.

Syllabus For Main Examination 

* Subject - Mechanical/Atomobile Engineering

* Standard - Diploma in Mechanical / Atomobile Enginneering

* No of questions - 150

* Total marks - 300

* Nature of Pepar - objective type

* Duration - 1-1/2 Hours

Section A Mechanical Engineering - 120 Question 

* Strenth of materials - Sress and strain, strain energy, shearing force and bending moment, moment of inertia, principal plans and stresses, slope and deflection. direct and bending stresses, columns, torsion and thin cylinders.

* Mechanical Technology - Engineering materials, non chip forming processes, chip forming processes - turning, drilling, milling, boring, broching, finishing, and supar finishing, gear production as well as NC-CNC and non conventional machining methods.

* Theory of Machines - Kinematics and dynamics of machines, role of friction, different power devices and power transmission equipment such as governers, gyroscopes etc. Application of cams.

* Hydraulics - Fluids and their properties, laminar and turbulent flow, bernaullis equation, Fluid pressure, pascals law, surface tention, fluid flow and its mesurement.

* Thermal Engineering - Sources of enargy - conventional and non conventional, law of thermodynamics, principle and working of heat engines, air compressors. air standard, vapur power and gas power cycles.

* Atomobile Engines - Theroy, working and contructional features of CI and SI engines, combustion phenomena and various ignition systems, fules and lubricants, performances and testings of IC engines, population control, diods, ujt, bjt, amplifiers, microprocessors.

Section B - Mechanical Engineering - [ 30 questions ]

* Hydraulic Machinary - impact of jet, hydraulic turbines, hydraulic pumps, centrifugal, reciptrocating and other types. hydraulic control circuits.

* Refrigerations and air conditioning - Refrigerations and heat pumps, vapour compression and vapour absortion refriferation systems, refrigerations, psychoromentry, air conditioning and its applications.

* Industrial Engineering - Types of production, plants layouts, process planning, work study, statistical quality control, metrology.

Section C - Automobile Engineering 

* Atomobile Systems - vehicle layout, transmission system, breking systems, ABS, steering and suspention system, chasis frame and body engineering.

* Vehicle Maintenance - Performance of vehicle, engine electricals and elctronics, workshops layouts, repairing and servicing, emission measurements and control techniques.

* Transport Mangarement - elements of transport and its operation, motor vehicle act, taxation insurance.

[ टीप - मुख्य परीक्षेच्या यंत्र अभियांत्रिकी या विषयाच्या प्रश्नपत्रकेची section A मधील प्रश्न अनिवार्य असतील. मात्र section B व section C यापैकी एकाच section मधील प्रश्न उमेदवाराची सोडवायचे आहेत ] 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.