शुक्रवार, ८ जुलै, २०१६

महाराष्ट्र एक झलक : चाचणी क्र - १

महाराष्ट्र एक झलक : चाचणी क्र - १

१] महाराष्ट्र राज्याची स्थापना या वर्षी झाली?
१] १ जून १९६१ २] १मे १९६० ३] १ एप्रिल १९६० ४] १ जुन १९६०

२] महाराष्ट्र्रात किती प्रादेशिक विभाग आहेत?
१] सहा २] सात ३] चार ४] पाच

३] महाराष्ट्रात एकूण किती प्रशासकीय विभाग आहेत?
१] आठ २] सात ३] नऊ ४] पाच

४] सोलापूर हा जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?
१] अमरावती २] पुणे ३] औरंगाबाद ४] नाशिक

५] कळसुबाई या शिखराची उंची किती आहे?
१] १६७४ मी २] १६४७ मी ३] १६४६ मी ४] १६७७ मी

६] मोडकसागर हे ठाणे जिल्ह्यातील धरण कोणत्या नदीवर आहे?
१] गोदावरी २] नर्मदा ३] कृष्णा ४] वैतरणा

७] उजनी हे धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] कोल्हापूर २] सोलापूर ३] सांगली ४] सातारा

८] आपेगाव शहर हे कोणत्या नदीच्या काठावर आहे?
१] इंद्रायनी २] कृष्णा ३] गोदावरी ४] नर्मदा

९] विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना कोणत्या साली झाली?
१] १९९९ २] १९९८ ३] ११९७ ४] १९९६

१०] महाराष्ट्रातील हळद संशोधन केंद्र या जिल्ह्यात आहे?
१] कोल्हापूर २] सोलापूर ३] सातारा ४] सांगली

११] राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] अहमदनगर २] औरंगाबाद ३] बिड ४] सोलापूर

१२] राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ हा या जिल्ह्यातून जातो?
१] परभणी २] अहमदनगर ३] अकोला ४] औरंगाबाद

१३] राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ हा या जिल्ह्यातून जातो?
१] नागपूर २] गडचिरोली ३] गोंदिया ४] अकोला

१४] राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५० हा या दोन शहरांना जोडतो?
१] पुणे - अहमदनगर २] पुणे - नाशिक ३] धुळे - नाशिक ४] नाशिक - अहमदनगर

१५] महाराष्ट्रात सर्वात जास्त अष्टविनायकाची ठिकाणे या जिल्ह्यात आहे?
१] अहमदनगर २] पुणे ३] सोलापूर ४] रायगड

१६] सिद्धटेक हे अष्टविनायकाचे ठिकाण या जिल्ह्यात आहे?
१] नाशिक २] पुणे ३] रायगड ४] अहमदनगर

१७] औंढा नागनाथ हे ज्योतिर्लिंगाचे देवस्थान या जिल्ह्यात आहे?
१] बीड २] सोलापूर ३] परभणी ४] हिंगोली

१८] अंबेजोगई हे तीर्थक्षेत्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] सोलापूर २] बीड ३] परभणी ४] हिंगोली

१९] भंडारदरा हे धरण कोणत्या नदीवर आहे?
१] गोदावरी २] प्रवरा ३] कृष्णा ४] तापी

२०] जायकवाडी हे धरण या जिल्ह्यात आहे?
१] जालना २] औरंगाबाद ३] परभणी ४] नाशिक
0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.