मंगळवार, २४ मे, २०१६

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण - स्वरूप

४.३ राष्ट्रीय आरोग्य धोरण

४.४.१ राष्ट्रीय आरोग्य धोरण - स्वरूप 

* भारताचे पहिले आरोग्यविषयक धोरण १९८३ [NHP-१९९३] साली जाहीर केले. २००२ साली दुसरे आरोग्यविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

* प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे जाळे कालबद्ध पद्धतीने विकसित करणे आणि त्याचा आरोग्य शिक्षणाशी संबंध प्रस्थपित करणे. आरोग्य स्वयंसेवकामार्फत आरोग्य सेवा पुरवठा करणे.

* विकेंद्रित आरोग्य सुविधा विकसित करणे. विशेष सेवा पुरविणारे दवाखाने खाजगी सहभागातून पुरविणे.

* १९८३ च्या आरोग्य धोरणामुळे देवीच्या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यात आले. कुष्ठरोग, कला आजार, हत्तीरोग यांचेही नजीकच्या भविष्यात समूळ उच्चाटन करणायत आले.

* स्थूल फलन दर आणि बालमृत्यूदर यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.