मंगळवार, ५ एप्रिल, २०१६

विरामचिन्हे प्रकार चाचणी क्र - ६

विरामचिन्हे प्रकार चाचणी क्र - ६

१] वाक्य पूर्ण झाल्यावर या विरामचिन्हाचा करतात?
अ] अर्धविराम  ब] स्वल्पविराम  क] पूर्णविराम ड] अपूर्णविराम

२] दोन छोटी वाक्ये जोडताना या विरामचिन्हाचा वापर करतात?
अ] स्वल्पविराम ब] पूर्णविराम क] अपूर्णविराम ड] अर्धविराम

३] [ - ] या चिन्हाचे नाव काय?
अ] अपसरण चिन्ह ब] संयोग चिन्ह क] उद्गारवाचक चिन्ह ड] लोप चिन्ह

४] [ : ] या चिन्हाचे नाव काय?
अ] संयोग चिन्ह ब] अपसरण चिन्ह क] उद्गारवाचक चिन्ह ड] अपूर्ण विराम

५] [ " - " ] या चिन्हाचे नाव काय?
अ] एकेरी अवतरण चिन्ह ब] दुहेरी अवतरण चिन्ह क] अपसरण चिन्ह ड] अपूर्णविराम


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.