बुधवार, ६ एप्रिल, २०१६

शब्दाच्या जाती चाचणी क्र - ७

शब्दाच्या जाती चाचणी क्र - ७

१] ' मी ' हा शब्द कोणत्या प्रकारात येतो?
अ] नाम ब] सर्वनाम क] विशेषनाम ड] सामान्यनाम

२] 'सुंदर' हा शब्द या प्रकारात येतो?
अ] नाम ब] क्रियापद क] विशेषनाम ड] विशेषण

३] 'वाचतो' या शब्दाचा प्रकार कोणता?
अ] सर्वनाम ब] क्रियापद क] विशेषण ड] सामान्यनाम

४] ' पर्वत ' हा शब्द कोणत्या प्रकारात येतो?
अ] सर्वनाम ब] क्रियापद क] विशेषण ड] सामान्य नाम

५] सुरेश हा शब्द कोणत्या प्रकारात येतो?
अ] भाववाचक नाम ब] सर्वनाम क] विशेषण ड] सामान्यनाम

६] नाविन्य हा शब्द कोणत्या प्रकारात येतो?
अ] सर्वनाम ब] भाववाचक नाम क] विशेषनाम ड] सामान्यनाम


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.