सोमवार, ४ एप्रिल, २०१६

मराठी वर्णविचार चाचणी क्र - १

मराठी वर्णविचार चाचणी क्र - १

१] मराठी भाषेत एकूण वर्ण आहेत?
अ] ४७ ब] ४८ क] ४३ ड] ४२

२] मराठी भाषेत एकूण स्वर किती आहेत?
अ] १३ ब] १४ क] १२ ड] १८

३] मराठी भाषेत एकूण स्वरादी किती आहेत?
अ] ४ ब] ६ क] २ ड] ८

४] मराठी भाषेत एकूण व्यंजने किती आहेत?
अ] ३२ ब] ३४ क] ३३ ड] ३८

५] खालील कोणता स्वर ऱ्हस्व आहे?
अ] ई ब] ऊ क] आ ड] इ

६] खालील हा स्वर दीर्घ आहे?
अ] अ ब] ई क] इ ड] उ

७] खालील कोणता स्वर संयुक्त आहे?
अ] ओ ब] ई क] ऊ ड] उ

८] खालील कोणते व्यंजन कठोर आहे?
अ] ग ब] घ क] ज ड] ख

९] खालील कोणते व्यंजन मृदू आहे?
अ] क ब] ख क] च ड] ध

१०] खालील हे व्यंजन अनुनासिक आहे?
अ] क ब] ब क] ध ड] म

११] खालील कोणते व्यंजन हे अर्धस्वर आहे?
अ] क ब] ख क] द ड] व

१२] खालील हे व्यंजन उष्मा आहे?
अ] ध ब] व क] य ड] स

१३] खालील हे व्यंजन महाप्राण आहे?
अ] य ब] र क] ल ड] ह

१४] खालील हे व्यंजन स्वतंत्र आहे?
अ] क ब] ग क] घ ड] ळ

१५] खालील हे व्यंजने जोडव्यंजने आहेत?
अ] ळ ब] क्ष क] श ड] य

१६] खालील कोणते व्यंजन हे कंठ्य आहे?
अ] च ब] क क] त ड] प

१७] खालील कोणते व्यंजन हे तालव्य आहे?
अ] क ब] प क] य ड] फ

१८] खालील हे व्यंजन मृदन्य आहे?
अ] क ब] प क] ण ड] फ

१९] खालील हे व्यंजन दंत्य आहे?
अ] क ब] ख क] ग ड] ध

२०] खालील हे व्यंजन औष्ठ्य आहे?
अ] त ब] ण क] य ड] म

२१] खालील हे व्यंजन कंठतालव्य आहे?
अ] घ ब] ए क] इ ड] ई

२२] खालील हे वर्ण कंठोष्ठ्य आहे?
अ] औ ब] क क] इ ड] ई

२३] खालील हे व्यंजन दंत्योष्ट आहे?
अ] त ब] ख क] य ड] व

२४] खालील हे वर्ण दंततालव्य आहे?
अ] प ब] य क] झ] ड] र

२५] खालील हा संयुक्त स्वर आहे?
अ] ए ब] इ क] ई] ड]ऐ

२६] खालील हा वर्ण सजातीय आहे?
अ] आ ब] क क] य ड] उ

२७] खालील हा वर्ण  विजातीय स्वर आहे?
अ] अ ब] क क] य ड] इ

२८] खालील हा वर्ण अनुनासिक आहे?
अ] य ब] र क] ल ड] ण

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.