सोमवार, ४ एप्रिल, २०१६

विसर्गसंधी चाचणी क्र - ४

विसर्गसंधी चाचणी क्र - ४

१] मनोरंजन या शब्दाचा विग्रह करा?
अ] मन + अंजन ब] मन + रंजन क] मन: + रंजन ड] मनो + रंजन

२] अध: + पात या शब्दाचा विग्रह करा?
अ] अधपत ब] अध्पत क] अधत्पत ड] अध:पात

३] निष्कर्ष या शब्दाचा विग्रह करा?
अ] नि + श + कर्ष ब] निश + कर्श क] निश + कर्ष ड] नि + कर्श

४] पुरस्कार या शब्दाचा विग्रह करा?
अ] पूर: + स्कार ब] पुर + स + कार क] पुरस + कार ड] पूर + स्कार

५] निश्चल या शब्दाचा विग्रह करा?
अ] नि: + श्चल ब] नि + श + श्चल क] नि + शाल ड] नि + श + चल

 0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.