सोमवार, ४ एप्रिल, २०१६

संधी चाचणी क्र - २

संधी चाचणी क्र - २

१] दोन स्वर एकमेकाजवळ आले कि ते दोन स्वर एकत्र येवून त्यांचा एक स्वर बनतो त्याला काय म्हणतात?
अ] व्यंजन संधी ब] स्वर संधी क] दीर्घ संधी ड] ऱ्हस्व संधी

२] देवालय या शब्दाचा विग्रह करा?
अ] देव + अलय ब] देव + आलय क] दे+वालय ड] देवा+आलय

३] यथेष्ट या शब्दचा विग्रह करा?
अ] यता + इष्ट ब] यथा + इष्ट क] य + इष्ट ड]  यथे + इष्ट

४] अती + आनंद या शब्दाचा अर्थपूर्ण शब्द कोणता?
अ] अतिआनंद ब] अत्यानंद क] अतीआनंद  ड] अत्येनंद

५] ने + अन या शब्दाचा अर्थपूर्ण शब्द कोणता?
अ] नयन ब] नेयान क] नेयन ड] नयना0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.