शुक्रवार, १८ मार्च, २०१६

रासायनिक संज्ञा व सूत्रे चाचणी क्र - १०

रासायनिक संज्ञा व सूत्रे चाचणी क्र - १०

१] या शास्त्रज्ञाने सर्वप्रथम आद्यक्षराचा वापर केला?
अ] आईनस्टाइन ब] थॉमसन क] बर्झेलीअस

२] हेलीअमचा अणुभार किती आहे?
अ] ३ ब] ५ क] ९ ड] ४

३] कार्बनचा अणुभार किती आहे?
अ] ३ ब] ५ क] ९ ड] १२

४] नियॉनचा अणुभार किती आहे?
अ] ३ ब] ५ क] २० ड] १२

५] सल्फरचा अणुभार किती आहे?
अ] ३२ ब] ५ क] ९ ड] १२

६] टिनची रासायनिक संज्ञा काय आहे?
अ] Co ब] Sn क] Ag ड] O

७] टंगस्तनची रासायनिक संज्ञा काय आहे?
अ] C ब] S क] W ड] O

८] लेडची रासायनिक संज्ञा काय आहे?
अ] Co ब] Sn क] Ag ड] Pb

९] आयर्नची रासायनिक संज्ञा काय आहे?
अ] Co ब] Sn क] Ag ड] Fe

१०] आर्सेनिकची रासायनिक संज्ञा काय आहे?
अ] A ब] As  क] Ag ड] O0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.