शनिवार, १२ डिसेंबर, २०१५

पंचवार्षिक योजना विकास खर्च -

                                                  पंचवार्षिक योजना व सार्वजनिक क्षेत्रातील विकास आराखडा दर्शविणारा तक्ता आपल्या अधिक माहितीस्तव पुढे दिला आहे.

योजना                       नियोजित विकास खर्च                             प्रत्यक्ष विकास खर्च 
पहिली                        २,३७८                                                १,९६०
दुसरी                         ४,८००                                                 ४,६७२
तिसरी                        ७,५००                                                 ८,५७७
चौथी                          १५,७७९                                              १५,७७९
पाचवी                         ३७,२५०                                              ३९,४२६
सहावी                         ९७,५००                                              १,०९,६४६
सातवी                         १,८०,०००                                          २,२०,२१६
आठवी                         ४,३४,१००                                           ४,९५,६६९
नववी                           ८,५९,२००                                           ७,०५,८१८
दहावी                          १५,२५,६३९                                         १४,९१,६२०
अकरावी                      ३६,४४,७१८                                          - - - - - --

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.